Zwrot towaru

Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne własnoręcznie podpisane oświadczenie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres Firmy Usługowej Izabeli Pilarz-Kubicy.

Termin 14-sto dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

Zwrot Towaru i płatności powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, jednakże www.izacnepiekno.com przysługuje prawo wstrzymania zwrotu otrzymanych płatności do chwili otrzymania zwracanego Towaru, lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:

FIRMA USŁUGOWA IZABELA PILARZ-KUBICA
 ul. Szczyrkowska 75/207,
43-360 Bystra
Z dopiskiem: sklep internetowy IZACNE PIĘKNO

Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

Koszt odesłania towaru ponosi Sklep www.izacnepiekno.com.

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, jeśli korzystał z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

Reklamacje dotyczące Towarów

Firma Usługowa Izabela Pilarz-Kubica, jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego:

  1. za niezgodność sprzedanego Towaru z Umową sprzedaży (wada fizyczna),
  2. jeżeli Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada prawna).

Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: Izacne Piękno, ul. Cedrowa 363 43-378 Rybarzowice.

Firma Usługowa Izabela Pilarz-Kubica zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

Firma Usługowa Izabela Pilarz-Kubica jest producentem sprzedawanych towarów i ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach i przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej.